helsinki-uni-logo

Professor i offentlig rätt (svenskspråkig)

24 dagar sedan | Ansök senast Mar 01
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
University of Helsinki
Professor i offentlig rätt (svenskspråkig)
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 24 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: mar 01
Plats: Helsinki, Finland
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Professor i offentlig rätt (svenskspråkig)

Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en examen är 36 000.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet http://www.helsinki.fi/juridik/ är den ledande juridiska utbildningsenheten i Finland. En del av fakultetens examina avläggs vid en tvåspråkig utbildningsenhet i Vasa http://www.helsinki.fi/oik-vaasa/svenska/index.htm. Fakultetens grundläggande uppgift är att producera högkvalitativ forskning på internationell nivå och att ge forskningsbaserad undervisning och utbilda kunniga och etiskt ansvarskännande juridiska experter för landets behov och för den internationella arbetsmarknaden. Vid Juridiska fakulteten kan de studerande avlägga grundexamen på finska, svenska eller engelska och en tvåspråkig grundexamen på svenska och finska. Fakultetens undervisnings- och forskningspersonal uppgår till drygt 130 personer och antalet examensstuderande är 2 400.

Juridiska fakulteten söker för den svenskspråkiga undervisningen en

PROFESSOR I OFFENTLIG RÄTT

Till området offentlig rätt hör särskilt statsförfattningsrätt, offentlig europarätt, förvaltningsrätt, finansrätt, miljörätt och folkrätt.

Undervisningen för finskspråkiga och svenskspråkiga grundexamensstuderande vid Juridiska fakulteten fördelas mellan utbildningsprogrammet för rättsnotarie och magisterprogrammet i rättsvetenskap. Den som anställs undervisar i bägge programmen. I utbildningsprogrammet för rättsnotarie är undervisningen indelad i tematiska helheter:

• offentlig rätt
• privaträtt I
• privaträtt II
• straff, process, förvaltning och miljö
• ekonomi, samhälle och rätt, samt
• juridikens allmänna studier.

Rättsnotarieexamen delas in i ovan nämnda tematiska helheter, som omfattar flera ämnen och rättsområden.

Juridiska fakulteten har tre svenskspråkiga professurer för undervisningen på svenska och den svenskspråkiga professuren i offentlig rätt är en av dem. Tillsammans med en svenskspråkig universitetslektor i offentlig rätt ansvarar den som anställs både för själva undervisningen på svenska i offentlig rätt och för hur denna undervisning organiseras.

Den som anställs förutsätts undervisa i minst två tematiska helheter, eller, om dennes expertis gäller endast en tematisk helhet, i fler än ett ämne. Till uppgiften kan också höra undervisning i andra studieavsnitt som hör till examen, i studier som hör till examina i andra vetenskapsområden vid universitetet, i det internationella magisterprogrammet och i fakultetens enhet i Vasa. Fakulteten ger undervisning på finska, svenska och engelska.

Vid tillsättningen uppskattas bred expertis. Av den som anställs förutsätter vi vetenskaplig kompetens i ett av de ovan nämnda sex ämnena inom offentlig rätt, och vi önskar dessutom att den som anställs har bred kompetens inom ett annat av de ovan nämnda ämnena. Därför ska de sökande beskriva vilka ämnesområden deras expertis i synnerhet gäller i sin ansökan. Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för lärdomsprov samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap. De sökande behöver inte visa vetenskaplig kompetens på hög nivå i alla av den breda professurens delområden, men för minst ett delområde måste kravet uppfyllas.

Enligt 1 § i universitetsförordningen (770/2009) krävs av den som har en undervisningsanställning vid Helsingfors universitet att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs att den sökande har minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Innan ett beslut att anställa en person i arbetsavtalsförhållande fattas, måste det genom ansökningshandlingarna och ett eventuellt undervisningsprov säkerställas att den sökande har de språkkunskaper som anges i universitetsförordningen och sådana andra språkkunskaper som anställningen kräver (universitetets instruktion 52 ). Samma paragraf i universitetets instruktion ger möjlighet att bevilja dispens från de språkkrav som anges i universitetsförordningen.

Anställningarna inom den svenskspråkiga undervisningen har en särställning. Den som anställs för den svenskspråkiga undervisningen kan därmed i praktiken inte beviljas dispens från kravet på att behärska svenska. Arbetsuppgifterna förutsätter också i praktiken att den som undervisar på svenska också har kunskaper i finska. Den som innehar en svenskspråkig anställning förutsätts också delta i undervisning som ges på finska och engelska. Om den som anställs inte talar finska, ska han eller hon skaffa sig sådana kunskaper i finska som behövs för att klara sig i vardagen inom tre år efter att anställningen har börjat. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

I praktiken betyder det att den som undervisar på svenska anses behärska svenska på det sätt som avses i universitetsförordningen, om han eller hon enligt vad som föreskrivs i statsrådets förordning om kunskaper i finska och svenska i statsförvaltningen (481/2003) har visat utmärkta kunskaper finska och svenska i tal och skrift eller har fått sin skolutbildning på svenska och har avlagt det mognadsprov som hör till en högskoleexamen på samma språk. Med ovan nämnda sätt att visa kunskaper i svenska likställs också ett sådant vid ett universitet eller en högskola i Finland avlagt prov i svenska på basis av vilket den sökande har ansetts ha tillräckliga språkkunskaper för en motsvarande undervisningsbefattning eller annan befattning vid universitetet eller högskolan i fråga, eller något annat motsvarande sätt som visar att den sökande behärskar svenska.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Lönen grundar sig på kravnivå 8-10 (professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är cirka 5 000–8 000 euro/månad beroende på vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i samt på de vetenskapliga meriterna.

Till ansökan ska följande dokument på finska, svenska eller engelska bifogas i en enda PDF-fil:

• en meritförteckning
• en redogörelse för undervisningserfarenhet och -meriter
• en fullständig publikationsförteckning
• en plan för utveckling av den egna forskningen och undervisningen (högst 2 sidor).
• den sökandes vision om hur han eller hon skulle utveckla den svenskspråkiga undervisningen och forskarutbildningen (högst 2 sidor)

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer för att sändas till de sakkunniga.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Ansökningstiden går ut 01.03.2018.

Mer information om en karriär vid universitetet: https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/jobba-hos-oss

Mer information om bedömningen av undervisningsförmågan: http://www.helsinki.fi/juridik/

Ytterligare information om anställningen ges av dekanus Pia Letto-Vanamo, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi.
Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av HR-expert Eeva Harju, eeva.harju(at)helsinki.fi.
Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Sök senast 01.03.2018

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

SUBSCRIBE TO JOBS LIKE THIS

39 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE